SYMBOLS Stories of cultural life.

Whitehead

Autor građevine: Giacomo Zammattio, 1905.
Autor skulpture: Giovanni Mayer, Trst.

Najmonumentalnija građevina na groblju Kozala. Uz secesijsku arhitektonsku kompoziciju mauzoleja, njenoj monumentalnosti doprinosi i smještaj na najvišoj koti groblja kao i kameno stepenište u osi ulaza u kriptu i kapelu.

Građevina se sastoji od donjeg, djelomično ukopanog dijela (kripta) čije je pročelje razvedeno izrazito masivnim i velikim lukom od klesanaca ispod kojeg je uvučena zidna ploha sa trapezoidnim ulaznim portalom reljefno ukrašenih rubnika. Dva istokraka križa u nišama bočno od portala jedini su ukrasni detalji. Kapeli smještenoj na platou pristupa se bočnim i središnjim stepeništem. Kapela je pravokutnog tlocrta, glatkih kamenih fasada na kojima su bočno smještene trifore ukrašene polustupovima, reljefom križa i slovima.

Pravokutni ulaz u kapelu uvučen je u odnosu na zidnu plohu pročelja te uokviren bogatom reljefnom plastikom cvjetnog uzorka sa grbovima. Mauzolej završava tzv. lanternom s ugaonim kaneliranim stupovima, masivnom girlandom i križem na vrhu. U kapeli su smještena dva sarkofaga na kojima počivaju ležeći kipovi pokojnika Roberta Whiteheada i njegove supruge Francis. U kripti su prazna ukopna mjesta za članove obitelji, te je ovo kenotaf.

Keywords:
Kozala
rijeka
greek cross
arch
sarcophagus
relief
cross

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...