SYMBOLS Stories of cultural life.

L. Ossoinack

Autori cjeline: C. Pergoli, 1904.; kip anđela - D. Rizzo; reljefni portret - A. Gozzano.

Izrazito velika površina grobnice, zauzima skoro 1/3 površine sekcije 5. Izduženog, pravokutnog je tlocrta, longitudinalno položena u odnosu na komunikacije.

Izgled grobnice

Ograđena je niskom, vrlo bogato profiliranom kamenom ogradom sa masivnim, isto tako profiliranim stupovima. Rešetkasta niska dvokrilna vrata zatvaraju unutrašnju površinu u kojoj je smješteno devet pokrovnih ploča, većinom pravokutnog oblika i linija. Neke od njih ukrašene su samostojećim stelama (reljefni portret Luigi Ossoinacka, slomljeni korintski i dorski stup sa posudom vječne vatre, vaza sa cvjetnim vijencem i vječnom vatrom).

Glavna stela je smještena centralno, široke profilirane baze koja dominira grobnicom. Na njenom platou uzdiže se postament ukrašen ugaonim uvučenim stupovima korintskih kapitela i trokutastih zabata koji nosi veliki križ čistih površina. Skulptura anđela sa cvijećem prirodne je veličine i samostojeći je kip na platou uz križ.

Luigi Ossoinack

Luigi Ossoinack (1849-1904), tvorničar i veleposjednik. Školovao se u Ljubljani, Grazu i Beču, gdje završava Trgovačku akademiju. Trgovačku praksu usavršavao je u Trstu, Odesi, Londonu i Sjevernoj Americi.

Godine 1873. vratio se u Rijeku, otvorio vlastitu pomorskotrgovačku agenciju, razvijajući potom tijekom trideset godina izuzetno značajnu privrednu aktivnost. Utemeljio je redovnu pomorsku liniju između Rijeke i Liverpoola (1877.), izrazito utjecao na osnivanje pomorskog društva Adria (1881.), utemeljio Ljuštionicu riže na Ponsalu (1881.) kojom je kao vlasnik i ravnatelj rukovodio do smrti, osnovao Tvornicu sanduka i bačava na Mlaki (1888.), te pomorsko društvo Oriente (1891.), za trgovinu s azijskim zemljama.

Na njegov su poticaj otvorena i prva moderna lučka skladišta u Rijeci (1878.), a sudjelovao je i u osnivanju Rafinerije petroleja u Rečicama. Kao član gradskog zastupništva dugi niz godina aktivno sudjeluje u javnom, privrednom i političkom životu.

Keywords:
rijeka
Kozala
KD Kozala
groblje Kozala
Ossoinack
stele
relief
man
vase
flowers
cross
angel

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...